جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۸۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۳

منابع قانونی حقوق بین الملل خصوصی و داوری «داخلی - بین المللی»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۰۳۱

سال چاپ:۱۳۹۲

۵۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۱۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تابعيت _ قانون حاکم بر احوال شخصيه اشياء منقول و غيرمنقول
2- احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه
3- وورد و اقامت اتباع خارجه
4- گذرنامه
5- اسناد سجلي و ثبت احوال
6- دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي
7- اموال غيرمنقول اتباع خارجي
8- کار اتباعه خارجه در ايران
9- ازدواج با اتباع خارجه