جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰ ريال

بزه دیده و بزه دیده شناسی

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۸۸۲

سال چاپ:۱۳۸۸

۱۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۵۱۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- سير قرباني درتاريخ
2-ازبزه ديده شناسي کلاسيک تابزه ديده شناسي نوين
3- وجوه مختلف بزه ديده
4- حمايت از بزه ديدگان
5- 114 پيشنهاد مطرح شده توسط گروه کاري
6- مواد تصويب شده درزمينه حمايت ازحقوق بزه ديدگان درقانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000